Generalforsamling mandag den 27/1-2020

Generalforsamling – indkaldelse

Mandag den 27. januar 2019 kl. 18.30 i Foreningshuset.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af regnskab

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af formand/kasserer

7) Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, øvrige valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter

8) Valg af 1 revisor og l revisorsuppleant

9) Eventuelt

I henhold til AaCRs vedtægter, §7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Der indkaldes med 3 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside samt ved e-mail til alle klubbens aktive og passive medlemmer (såfremt medlemmets e-mail adresse er registreret i klubben).

Såfremt medlemmer har forslag til vedtægtsændringer, skal disse fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen; øvrige forslag fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

På gensyn den 27. januar – vi glæder os til at se dig!

BEMÆRK:

På facebook er der oprettet en begivenhed  til fællesspisning, hvor klubben er vært ved noget “spiseligt” kl. 18.00.

Vel mødt

Bestyrelsen